"ධනාත්මක මනසකින් හෙබි දරුවෙක්"

 THE ABOVE BOOKLET TITLED. 

It is written by Mr. Christopher Perera, our Vice Principal who possesses a plethora of experience in the field of education.

This booklet is full of inspirational guidelines for parents who believe in the importance of the formation of their children.

The language is very simple and the content is valuable.

The school management highly recommends this booklet for all parents.

It is available at the school bookshop for Rs. 100/= and funds raised through this project will be used for charity projects. Therefore, kindly assist us in this endeavor. We encourage you to share this booklet among your friends.


"ධනාත්මක මනසකින් හෙබි දරුවෙක්" යන පොත් පිංච අප පාසැලේ උප විදුහල්පතිවරයෙකු වන ක්‍රිස්ටෝපර් පෙරේරා මහතාගේ නිර්මාණයකි. 
දරුවාගේ චරිත වර්ධනය තුළ දෙමාපියන් ලෙස ඔබ සතු කාර්යය ඉතා සරල බසින් ඔබ වෙත ගෙන හැර දැක්වීමට කතෘ සාර්තකව උත්සහ දරා ඇත.
පාසලේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය මෙම පොත කියවීමට ඔබ සැමට ආරාධනා කරයි. ව්‍යාපෘතියෙන් ලැබෙන ආධාර දයාවේ ක්‍රියාවන් සදහා යොමු කෙරේ.
පොතක් සදහා අවම වශයෙන් රු. 100 ක් වැය කිරීමට ඔබට ආරාධනා කරන අතර ත්‍යාගශීලී වී මෙම පොත තයාගයක් වශයෙන් අප පාසලේ නොවන දෙමාපියන්ට ද ලබා දෙන්න.

ජේසු පිහිටයි!
ගරු දයා දර්ශන පෙරේරා පියතුමා
ගරු අධ්‍යක්ෂක පියතුමා